Seminarski radovi

Nadam se da će vam dobro doći!

09.12.2011.

Računarska mreža u mom ulazu

Sadržaj:

1. Uvod...................................................................................................................................................3

2. Računarska mreža..............................................................................................................................3

3. Osnovni mrežni mediji.......................................................................................................................4

3.1 Mrežni nediji....................................................................................................................................4

3.1.1 Mrežni kablovi..............................................................................................................................4

3.1.2 Optički kablovi..............................................................................................................................7

3.1.3 Energetski vodovi..........................................................................................................................9

3.1.4  Bežične računarske mreže..........................................................................................................10

3.2 Mrežni uređaji................................................................................................................................11

3.2.1 Mrežne kartice.............................................................................................................................11

3.2.2 Ripiter..........................................................................................................................................11

3.2.3 Hab..............................................................................................................................................12

3.2.4 Mrežni most................................................................................................................................12

3.2.5 Skretnica – Svič..........................................................................................................................12

3.2.6 Usmjerivač (router).....................................................................................................................12

3.2.7 Bezbjedonosna barijera (Firewall)..............................................................................................13

3.2.8 Gejtvej (Gateway).......................................................................................................................14

4. Mrežna konfiguracija (topologija)....................................................................................................14

4.1 Magistrala.......................................................................................................................................14

4.2 Prsten..............................................................................................................................................15

4.3 Zvijezda..........................................................................................................................................15

4.4 Rešetka...........................................................................................................................................16

4.5 Stablo..............................................................................................................................................16

5. Mrežna arhitektura...........................................................................................................................16

5.1 Računarske mreže ravnopravnih korisnika....................................................................................17

5.2 Serverske mreže.............................................................................................................................17

5.2.1 Server za datoteke i štampanje....................................................................................................18

5.2.2 Server za aplikacije.....................................................................................................................18

5.2.3 Komunikacioni server.................................................................................................................18

5.2.4 Serveri za organizaciju podataka.................................................................................................19

5.2.5 FTP server...................................................................................................................................19

5.2.6 DHCP Server...............................................................................................................................19

5.2.7 DNS Server..................................................................................................................................19

6. Mreža u mom ulazu..........................................................................................................................19

7. Literatura..........................................................................................................................................22

8. Prilog................................................................................................................................................23

 1.    Uvod


Potreba za informacijama natjerala je čovjeka da uspostavlja veze sa raznim izvorima informacija i da stvara mreže preko kojih će sebi olakšati prikupljanje, prenos, skladištenje i obradu podataka. Naglim razvojem računarske tehnologije poslednjih godina (povećanje performansi uz pad cijena) i sa pravom eksplozijom Interneta, broj korisnika računara i računarskih mreža raste vrtoglavom brzinom.

Sa sve moćnijom računarskom opremom svakodnevno se uvode novi servisi, a istovremeno se u umrežavanju postavljaju viši standardi. Vremenom su se mrežni sistemi razvijali da bi danas dostigli nivo praktičnog i efikasnog okruženja za razmenu podataka.

Počeci umrežavanja vezuju se za prve telegrafske i telefonske linije kojima su se prenosile informacije do udaljenih lokacija. Dostupnost i fleksibilnost tehnologija današnjih savremenih računarskih mreža omogućava da se sa bilo koje tačke na planeti može povezati na mrežu i doći do željenih informacija. U poređenju sa  nekadašnjom cijenom korišćenja servisa mreža, cijena eksploatisanja današnjih mreža je sve niža. Računarske mreže su danas nezamjenjivi dio poslovne infrastrukture, kako velikih, tako i malih organizacija. Poznavanje tehnologije i korišćenje mreža čak izlazi iz okvira primene u poslovanju (koje može da obezbedi poslovnu prednost organizacijama - npr. elektronska trgovina omogućava i malim firmama konkurentnost na tržištu) i zalazi u ostale aspekte života čovjeka postajući deo opšte kulture.

2.    Računarska mreža


Računarsku mrežu čine dva ili više povezanih računara i prateća komunikaciona oprema, povezanih u cilju zajedničkog korištenja resursa. Koristi se za prenos kako digitalnih tako i analognih podataka, koji moraju biti prilagođeni odgovarajućim sistemima za prenos. Mrežom se prenose računarski podaci, govor, slika, video, a aplikacije na stranama korisnika mogu biti takve da zahtijevaju prenos podataka u realnom vremenu (govor, video i sl.) ili to ne mora biti uslov (elektronska pošta, prenos datoteka i sl.).
Mreža se sastoji od računara, medija za prenos (žica, optičko vlakno, vazduh i sl.) i uređaja kao što su čvorišta  (svičevi- skretnice, ruteri itd.) koji čine infrastrukturu mreže. Neki od uređaja, kao što su mrežne kartice, omogućavaju vezu između računara i mreže.
Svaka mreža se može svesti na sljedeće dve osnovne cjeline: hardversku i softversku. Hardversku cjelinu sačinjavaju mrežni čvorovi (nods) u kojima se vrši obrada informacija, fizički spojni putevi i djeljeni resursi. Čvorovi su djelovi mreža u kojima dolazi do obrade podataka. Postoje dvije vrste čvorova: čvorovi u  kojima se vrši stvarna obrada i oni predstavljaju ciljne čvorove (hosts), i čvorovi kojima je uloga da usmeravaju informacije (routers). Dijeljeni resursi su hardverski (štampači, ploteri, faks mašine, diskovi i sl.) ili softverski elementi (datoteke, baze, aplikacije i sl.). Softversku cjelinu mreže čine protokoli – pravila po kojima se vrši komuniciranje (razmjena podataka) u mreži, operativni sistemi koji su u direktnoj komunikaciji sa hardverom računarskog sistema (i imaju podršku za mrežni hardver i mrežne protokole) i korisnički mrežni softver.

Računarske mreže se djele u tri osnovne grupa. Lokalna mreža (engl. Local Area Network, LAN), Mreža gradskog područija ( engl. Metropolitan Area Network, MAN) i Regionalna računarska mreža (engl. Wide Area Network, WAN).

Lokalna mreža jedna je od najbitnijih računarskih mreža. Arhitektura lokalnih mreža obuhvata puno mogućnosti,od najjednostavnijih ( dva računara povezana kablom) do izuzetno složenih (mnogobrojni računari i periferni uređaji povezani u jednu mrežu). Nedostatak lokalne mreže jeste njena geografska ograničenost na terenu prečnika manjem od 5 km.

Mreža gradskog područija je prečnika od 5 do 50 km koja povezuje računare iz različitih zgrada u nekoj gradskoj oblasti, stanice ili manje mreže(LAN).

Regionalna računarska mreža sa druge strane nije geografski ograničena. Ona može da poveže računare i periferijske uređaje sa suprotnih strana svijeta. U većini slučajeva, regionalna računarska mreža se sastoji od više međusobno povezanih lokalnih mreža. Internet je vjerovatno najbolji primjer ove vrste mreže ( i ako se za njega češće upotrebljava naziv globalna računarska mreža).

3.    Osnovni mrežni mediji

 

Umreženi računari međusobno komuniciraju preko medija za prenos podataka (mrežni kablovi, i vazduh) i uređaja kao što su čvorišta  (svičevi, ruteri itd.)  koji čine infrastrukturu mreže.

 

3.1                       Mrežni mediji

 

3.1.1 Mrežni Kablovi

Kablovi su danas dominantan medij za prenos podataka. Postoji mnogo različitih tipova kablova koji mogu da se koriste u različitim situacijama. Većina današnjih mreža koristi tri osnovne vrste kablova, a u poslednje vrijeme sve češće se koriste i energetski vodovi:

 • Koaksijalni kablovi
 • Kablovi sa upredenim paricama
 • Optički kablovi
 • Energetski vodovi

Kroz koaksijalne, kablove sa upredenim paricama i energetski vodovi

 (tj. kablove sa bakarnim provodnicima) podaci se prenose u obliku električnog signala, a kroz optičke u obliku svetlosnog signala.

Kvalitet kabla koji se koristi za prenos električnog signala određuju sljedeći parametri:

Slabljenje (kada kabl prevaziđe određenu maksimalnu dužinu, dolazi do slabljenja, izobličavanja signala

Impedansa (To je otpor provodnika pri prenošenju podataka. Sve vrste kablova imaju impedansu koja se meri omima. Što je veća impedansa, to se više energije troši pri prenosu podataka).

Otpornost na smetnje. (Signali koj potiču od uređaja koji se nalaze blizu, i šum u provodnicima (elektromagnetne smetnje, engl. noise) mogu da se mešaju sa signalom u provodniku. Takođe, kada su dva provodnika postavljena suviše blizu, njihovi se signali mešaju. To se zove preslušavanje (eng. crosstalk).

 • Koaksijalni kablovi

U svom najjednostavnijem obliku, koaksijalni kabl se sastoji od bakarnog provodnika (žice) u sredini, oko koje se nalazi izolacija, a zatim sloj od metala upletenog u mrežu - širm i na kraju, spoljašnji zaštitni omotač. Bakarni provodnik i širm ne smeju biti u kontaktu, jer u suprotnom dolazi do kratkog spoja. Kao spoljašnji omotač koristi se najčešće guma, plastika ili teflon.

 

Postoje dva tipa koaksijalnih kablova:

 • Tanki (engl. thinnet) kabl – RG-58
 • Debeli (engl. thicknet) kabl – RG-8 i RG-11

Od potreba konkretne mreže zavisi koja će vrsta biti upotrebljena.

Tanki kablovi su savitljiviji i lakše se nameštaju od debelih kablova. Debljine su oko 0,64 cm. Mreža za čiju realizaciju se koriste ovi kablovi zove se tanki Ethernet.

Omogućavaju prenos podataka od 10 Mb/s.

Do značajnijeg slabljenja signala dolazi na razdaljinama većim od 185 metara.

Impedansa je od 50 oma.

Debeli koaksijalni kablovi su debljine 1,27 cm. Njihov bakarni provodnik je deblji od provodnika tankih koaksijalnih kablova, i zato se teže savija i postavlja, ali zato omogućuje slanje signala na veće daljine.

Takođe omogućavaju prenos podataka od 10 Mb/s. Impedansa im je 50 oma

Zbog veće debljine samog provodnika i izolacije, mogu da prenose signale na veću daljinu bez značajnijeg slabljenja signala (do 500 m) i pružaju bolju zaštitu od elektromagnetnih smetnji nego tanki kabl.

Koaksijalni kablovi su danas gotovo istisnuti iz upotrebe u računarskim mrežama, ali još uvek negde (najverovatnije u fabrikama i sredinama sa jakim elektromagnetnim smetnjama) postoje mreže sa ovim kablovima. Koriste se za realizaciju topologije magistrale.

Njihove glavne prednosti su otpornost na elektromagnetne smetnje i mogućnost slanja podataka na veće daljine.

Mana im je što ne obezbeđuju brzine prenosa kao neki drugi kablovi.

 

 • Kabl sa upredenim paricama

Kablovi sa upredenim paricama u svom najjednostavnijem obliku sastoji se iz dva izolovana bakarna provodnika (žice), koji su upredeni jedan oko drugog. U obliku u kojem se danas najčešće koristi za umrežavanje, ima osam žica (4 para) i označene su različitim bojama. Upredanje žica  smanjuje preslušavanje između različitih parica i pruža dobru zaštitu od slabijih elektromagnetnih smetnji. Da bi se još više smanjilo preslušavanje, svaka parica ima različit korak upredanja, odnosno različit stepen upredanja po jedinici dužine. Radi fizičke zaštite od okoline, četiri parice obuhvaćene su spoljnim omotačem od PVC-a ili teflonom (ako kabl treba da bude vatrostalan).

Postoje tri tipa ovih kablova: UTP - neoklopljene parice, FTP – zajednički oklop za sve parice  i STP  - svaka parica ima svoj oklop.

Kategorije UTP kablova po standardu EIA/TIA-568

Nivo 1

Omogućava prenos govora i faks poruka

Nivo 2

Omogućava prenos podataka do 4Mbps

Kategorija 3

Omogućava prenos podataka do 10Mbps

Kategorija 4

Omogućava prenos podataka do 20Mbps

Kategorija 5

Omogućava prenos podataka do 100Mbps

Kategorija 5e

Omogućava prenos podataka do 1Gb do 550m razdaljine

Kategorija 6

Omogućava prenos podataka do 1Gb do 700m razdaljine

 


Maksimalna dužina jednog segmenta UTP kabla na kojoj računari mogu biti povezani bez dodatnih pojačanja je 100 metara.

 

FTP kablovi, u odnosu na obične UTP kablove, imaju alumijumsku foliju omotanu oko svih parica i zato su otporniji na vanjske elektromagnetne smetnje od UTP kablova.

 

Kod oklopljenih kablova (STP kablovi) sa upredenim paricama svaka parica pojedinačno se obmotava alumininjumskom folijom (ili nekim drugim metalnim omotačem), a zatim se oko svih parica zajedno stavlja spoljašnji omotač u obliku bakarne mreže (širma). Ovim se pruža bolja zaštita od smetnji signalu koji se prenosi kroz kabl, a samim tim i omogućuje prenos većom brzinom i na veću udaljenost od UTP kablova.

Kao i UTP kablovi, i STP kablovi se razvrstavaju u iste kategorije, kod njih boje imaju isto značenje i mogu se koristiti u svim LAN mrežama.

Na oba kraja UTP kabla stavlja se (krimpuje) konektor RJ-45. Ovaj konektor je sličan konektoru RJ-11, koji se nalazi na krajevima telefonskog kabla. U tu svrhu koristimo posebna klešta za krimpovanje. Prilikom krimpovanja, žice se postavljaju u jedan od dva rasporeda određena standardom TIA/EIA 568A ili TIA/EIA 568A.

Ako je rapored žica na oba kabla isti, u pitanju je ²ravan² (²straight-through²) kabl. Promenom rasporeda na drugom kraju kabla, dobijamo ²ukršten² (²cross-over²) kabl. ²Ravan² kabl se koristi za povezivanje dva uređaja različitog tipa u mreži, na primer računara i haba. ²Ukršten² kabl se koristi za direktno povezivanje dva uređaja istog tipa, na primer dva računara ili dva haba.

Pribor za povezivanje koji se koristi za UTP kablove dosta je raznovrstan. Pored konektora RJ-45, tu su i zidne maske, paneli za prespajanje (engl. patch panel), razvodne stalaže (engl. distribution rack)...

UTP kablovi su danas postali standard za LAN mreže. Pre svega, zbog toga što su jeftini i lako se postavljaju. Problem kod ovih kablova može da bude pojava preslušavanja, a nisu pogodni ni za brz prenos podataka na veće udaljenosti.

 

3.1.2 Optički kablovi

Kod optičkih kablova podaci se prenose u obliku svjetlosnih signala, odnosno fotonima. Za to je potreban svetlosni izvor, odnosno da se pobude fotoni. To se postiže laserima ili LED diodima.
Kabl se sastoji od jezgra koje čine dugačke niti napravljene od kvarcnog stakla ili plastike. Jezgro je okruženo slojem od reflektujućeg stakla, tzv. primarni reflektujući omotač ili presvlaka. Zbog toga što optičko vlakno može podatke da prenosi samo u jednom pravcu, kabl se uvek sastoji od (bar) dva vlakna u odvojenim omotačima – jedno vlakno šalje signale, a drugo ih prima. Oko reflektujućeg omotača svakog vlakna je plastični omotač, a dodata su i vlakna od kevlara, što obezbeđuje čvrstinu. A zatim se sva vlakna zajedno presvlače zaštitnim slojem plastike.

 

06.10.2009.

Microsoft Office Share point Portal Server 2003

Uvod

SharePoint Portal Server je proizvod Microsoft korporacije i napisan je za opertivni sistem Microsoft Windows, a optimiziran za saradnju sa Microsoft Office-om.

SharePoint se sastoji od tri ključne komponente:

 

 1. Osnovno upravljanje dokumentima (document management)
 2. Napredno pretraživanje i klasifikacija (dokumenata, slika…)
 3. Razvojno okružje za izradu portala.

 

 

Što je zapravo Shared Point Portal Server?

 

 

To je web portal sistem koji omogućuje centralizirano održavanje i razmjenu informacija i dokumenata. S posebnim težištem na timski rad i spajanje relevantnih informacija o poslovnim procesima i radnim zadacima. Fleksibilne i proširive arhitekture zasnovane na .NET tehnologijama, omogućuje integraciju s praktički bilo kojim vanjskim izvorom informacija i drugim aplikacijama

SharePoint Portal Server unaprjeđuje saradnju, omogućavajući brži i učinkovitiji pristup, upravljanje i interaktivan rad s dokumentima, programima i ljudima.

SharePoint Portal Server omogućuje firmama razvoj inteligentnog portala koji neprekinuto spaja korisnike, timove i znanje kako bi se koristile relevantne informacije u poslovnim procesima i efikasnije obavljali radni zadaci.

Također, SharePoint Portal Server je poslovno rješenje koje integrira informacije iz različitih sistema na temelju jedinstvene prijave korisnika i mogućnosti integracije poslovnih aplikacija uz fleksibilne mogućnosti postave i alata za upravljanje.

Microsoft SharePoint Portal Server podržava direktni unos dokumenata i informacija putem Office 2003 aplikacija.


Osnovno upravljanje dokumentima (document management)

 

SharePoint Portal Server 2003 omogućuje jedinstvenu tačku pristupa višestrukim sistemima, kao što su programi sistema Microsoft Office, poslovne inteligencije i sisteme upravljanja te postojeće poslovne aplikacije, uključujući programe trećih strana i industrijski specifične programe. Portal je napravljen na skalabilnoj, visokodistribuiranoj arhitekturi te pruža fleksibilne alate za postavljanje, razvoj i upravljanje koji omogućuju proširivanje portala prema potrebama vaše organizacije. Takve osobine integracije omogućuju vam uprezanje informacija kako biste koristili resurse svoje firme. Korisnici mogu izdvajati i ponovno koristiti relevantne informacije iz sistema i izvještaja te brzo pronaći i pristupati dokumentima, projektima i najboljim postupcima u čitavoj firmi. Portal sadrži tehnologiju pretraživanja koju je razvio odjel za istraživanje firme Microsoft, a koja vam omogućuje da pretražujete dijeljene datoteke, web-poslužitelje, javne mape Microsoft Exchange Servera, Lotus Notes i mjesta usluga Windows SharePoint Services. Osim toga, možete organizirati dokumente i informacije prema temi i tražiti relevantne sadržaje. Program vas obavještava kad se dodaju nove informacije ili kad se postojeće informacije mijenjaju da biste mogli bolje iskoristiti podatke.

 

Okružje rada Shared Point Portal Servera i što sve omogućuje

 

SharePoint Portal Server 2003 je okruženje za timski rad, koje omogućuje organizacijama da agregiraju, organiziraju, pronađu i dodijele SharePointova mjesta u čitavoj firmi. SharePointova mjesta za timove, dokumente i sastanke mogu se također proširiti klijentima i partnerima, što pridonosi dosegu i efikasnosti postojećih načina suradnje. Portal olakšava suradnju na dokumentima i sadržaju za pojedince, timove, poslovne jedinice i firme. Dodjela verzija dokumentima, odobrenje radnog tijeka, prijava i odjava, profiliranje dokumenata i objavljivanje olakšavaju suradnju na dokumentima, projektima i zadacima. Osim toga, portal omogućuje zaposlenicima da zahvaljujući informacijama lakše pronalaze ljude, timove i najbolje postojeće postupke umjesto da izmišljaju „toplu vodu“ za svaki projekt.

 

 

Razne mogućnosti uređivanja izgleda i dodavanje osobnog sadržaja

 

SharePoint Portal Server 2003 omogućuje IT odjelima i korisnicima podešavanje i personaliziranje doživljaja portala. Relevantni sadržaji, kao što su poslovne aplikacije i Officeovi programi, web-usluge, novosti, podaci o prodaji i drugi podaci firme, isporučuju se portalu putem programa Web Parts. Web-dijelovi mogu se preuzeti od Microsofta i njegovih partnera u industriji preko IT odjela ili se pak mogu razviti koristeći Microsoft Visual Studio® .NET. Autorizirani korisnici mogu web-dijelove dodavati na organizacijske ili divizijske portale iz galerija web-dijelova i ako nemaju iskustva u razvoju web-aplikacija. Osim toga, IT odjeli mogu "zaključati" određene web-dijelove ili područja stranica da bi organizacije mogle preko portala distribuirati važne informacije svim zaposlenicima. Korisnicima se također daju na raspolaganje osobne stranice na portalu, koje se zovu My Site, na kojima mogu organizirati informacije, programe i SharePointova mjesta kojima pristupaju tijekom dana.

 

 

Neke prednosti SPPS-a…

 

1. Pristupajte svim informacijama, dokumentima i aplikacijama koje koristite putem programa SharePoint Portal Server 2003. Pronađite i ponovno iskoristite pravovremene i relevantne informacije iz sistema i izvještaja, brzo pronađite i pristupajte dokumentima, projektima i najboljim postupcima pretraživanjem ili pregledavanjem pomoću portala.

 

2. Web-dijelovi omogućuju vam sastavljanje komplementarnih informacija iz višestrukih izvora pa možete pregledavati informacije o klijentima iz sistema za upravljanje odnosima s klijentima (CRM), programa Microsoft Outlook®, dijeljenih datoteka i web-mjesta istovremeno.

 

3. Budite produktivniji imajući trenutni pristup ažurnim, relevantnim informacijama. Sve informacije, datoteke i aplikacije kojima pristupate tijekom dana možete organizirati tako da nad njima imate trenutan pregled na mjestu Moja stranica. Na temelju jedne prijave SharePoint Portal Server 2003 omogućuje izravan pristup svim dijelovima aplikacije koja vas najviše zanima, a da ne morate pritom pamtiti lozinku.

Imajući u vidu ciljanu publiku, IT profesionalci za vas prilagođavaju doživljaj prema vašoj ulozi, hijerarhiji ili interesu da bi vam relevantne novosti, veze, datoteke, aplikacije i web-usluge bile dostupne na vašem portalu. Osim toga, možete se prijaviti za obavijesti kako biste saznali kad su određene informacije stvorene ili ažurirane bilo gdje na portalu.

 

4.Neka poslovne jedinice, timovi i pojedinci jednostavno pridonose sadržaju portala. Poslovne jedinice čak mogu integrirati SharePointov portal u portal firme, što im omogućuje da dijele znanje s drugim poslovnim jedinicama. Timovi lako mogu omogućiti dostupnost sadržaja svojih mjesta usluga Microsoft Windows® SharePoint Services preko portala putem pregledavanja ili pretraživanja, a korisnici portala mogu objaviti dokumente i najbolje postupke ostatku organizacije dodajući ih na javni pregled svojih osobnih mjesta.

 

5. Vodeća industrijska tehnologija pretraživanja koju sadrži program SharePoint Portal Server  omogućuje vam pronalaženje datoteka, planova projekata i najboljih postupaka u dijeljenim datotekama, web-mjestima, Microsoft Exchangeovim javnim mapama, mjestima i bazama podataka Lotus Notesa i usluga Windows SharePoint Services, a da pritom ne izmišljate „toplu vodu“. Možete pronaći ne samo dokumente i web-mjesta, već dobiti i pristup ljudima i timovima koji donose znanje vašoj organizaciji, a koji vam daje SharePoint Portal Server. Veze vode do Mojih stranica i SharePointovih mjesta pa možete istraživati druge doprinose stručnjaka. Također možete organizirati informacije, datoteke i mjesta, što vam omogućuje da pregledavanjem pronađete mnogo relevantnih informacija.

 

6. SharePoint Portal Server  koristi prednosti usluga Windows SharePoint Services kako bi omogućio stvaranje stranica na portalu za zaposlenike, informacije i organizacije. Portal poboljšava suradnju proširenjem mogućnosti mjestima usluga Windows SharePoint Services, što vam omogućuje da organizirate, upravljate i dodajete informacije SharePointovim mjestima iz portala. Timovi također mogu objaviti informacije na svojim mjestima, što im omogućuje da dijele najbolje postupke s čitavom organizacijom.

 

7. Stvorite samoservisirajuće portale za zaposlenike, partnere i klijente. Zaposlenici mogu pristupati sistemima za ljudske resurse (HR) i prijaviti se za privilegije koristeći isti portal koji svakodnevno koriste da bi pristupali ljudima, timovima i znanju.

 

8. Kako je SharePoint Portal Server  jednostavan za korištenje, možete ga postaviti kao ekstranet te omogućiti klijentima i partnerima unošenje i praćenje narudžbi ili traženje popratne dokumentacije, čime se povećava zadovoljstvo kupaca i smanjuju troškovi održavanja.

 

9. SharePoint Portal Server  pomaže relevantnim informacijama da vas pronađu putem obavijesti i definiranjem ciljane publike. Obavijesti vas upozoravaju kad se doda ili promijeni neka relevantna datoteka, SharePointovo mjesto, osoba ili aplikacija. SharePoint Portal Server  može vas obavijestiti i kad neki određeni stručnjak ili tim portalu doda nove informacije.

Definiranje ciljane publike omogućuje IT grupama da relevantne informacije i aplikacije dostave grupi korisnika sa sličnim poslovnim ulogama, titulama ili interesima. Publika se može stvoriti iz usluga Microsoft Active Directory®, popisa za distribuciju, hijerarhija ili bilo koji drugih kriterija koje vi definirate.

 

10. Nove tehnologije često se ne uspijevaju ukorijeniti jer ih nije jednostavno koristiti, a malo zaposlenika ima vremena za dugotrajne tečajeve za izobrazbu. SharePoint Portal Server 2003 ubrzava proces prihvaćanja i smanjuje troškove osposobljavanja koristeći poznato sučelje preglednika da bi korisnici mogli izvršavati zadatke portala unutar Microsoft Officeovih programa koje koriste, npr. dodjelu radnog prostora za dokumente, pretraživanje portala i primanje obavijesti portala u programu Microsoft Office Outlook 2003.

IT stručnjaci mogu stvarati web-dijelove koji prikazuju informacije, aplikacije i web-usluge koristeći poznate alate kao što su Microsoft Visual Studio® .NET i Microsoft Office FrontPage® 2003.

 

11. Postavite odmah SharePoint Portal Server 2003 bez dodatnog posla na razvoju. Servisi portala kao što su pretraživanje, upravljanje SharePointovim mjestima, teme, novosti i Moje stranice trenutno su dostupni. Web-dijelovi koji pružaju pristup čitanja/pisanja programima kao što su Outlook 2003 i Microsoft Office Excel 2003 također su dostupni odmah nakon instalacije, čime se smanjuju vaši troškovi razvoja.

 

12. Bez obzira na to želi li vaša organizacija pristup instalaciji odozgo prema dolje ili odozdo prema gore, SharePoint Portal Server 2003 ima model koji odgovara vašim potrebama. Portal je napravljen na skalabilnoj, visokodistribuiranoj arhitekturi koju možete instalirati na jednom računalu ili na više poslužitelja. Možete u svakom trenutku povezati mjesta usluga Windows SharePoint Services, jedinice poslovnih portala i portal firme, što omogućuje da znanje dijeli čitava organizacija. Štoviše, pomoću dijeljenih servisa možete instalirati servise u čitavoj firmi, npr. pretraživanje, indeksiranje, upravljanje publikom i smještaj Mojih stranica na jednom središnjem mjestu te ih zatim koristiti s drugih mjesta portala.

 

Neki nedostatci  Shared Point Portal Servera…

 

Najbitniji nedostatak je cijena, pa evo jednog primjera koji će nam pokazati troškove Shared Point Portal Servera te usporedbu sa nekim drugim rješenjem…

 

Dakle treba nam server na kojem će se vrtiti SPPS.

Sever =  windows server i cijena prostora je  2160kn godišnje

 

Sam program (originalni) kopljen od Microsofta…

SharePoint Portal Server 2003 External Connector License

$30,000 US per server beskonačan broj korisnika

 

Sistem Windows Server 2003 koji će biti instaliran  na serveru da možemo pogoniti shared point portal server.

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition

$3,999 po serveru $799 za 20 korisnika

 

Windows Server 2003, Client Access License 20-pack

 

Microsoftova baza podataka za skladištenje podataka….

SQL Server 2005

$8,487 po serveru $162 po korisniku

 

Microsoft Office paket bez kojega nema smisla imati SPPS…

Microsoft Office Ultimate 2007

$679 po korisniku

= 44117$ = po tečaju na dan 28.10.2006 1$ = 5.825kn = 256,981,525 kn + 2160 = puno

 

Dakle evo sada usporedba sa nekim rješenjem koje bi bilo prihvatljivije…

 

Ekvivalent tome je bilo koji besplatni CMS (mambo, typo3, magnolia, wordpress itd...)

MySQL - beplatna baza

Iznajmljivanje servera za 300-400kn na godinu (tip servera Linux)

Te 2 programera na godinu dana koji će isprogramirati sistem koji nama najbolje odgovara.

 

 

Zaključak

 

Možda SharePoint nije najuspješniji u izravnoj usporedbi sa stručnim proizvodima za portale, document management i search, ako ih se uzme pojedinačno u obzir, ali kada se cijeli paket uzme u obzir onda nudi jako dobro rješenje nekoj firmi kojoj je osnovna funkcionalnost znatno važnija nego najnovija tehnologija ograničena na samo jedno određeno područje.

 

 

Neke slike SPPS – a

 

 

            

 

LITERATURA

 

1. H.I., Ansoff, Strategic management, Prentice Hall, New York, 1992.

 

2. Microsof, http://www.microsoft.com/croatia/office/sharepoint/prodinfo/Overview.mspx ,  27.08.2009.

 

3. Combis, http://www.combis.hr/index.php?lang=0&page=article&id=30

03.08.2009.


Seminarski radovi
<< 12/2011 >>
nedponutosricetpetsub
010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

MOJI LINKOVI

MOJI FAVORITI
-

BROJAČ POSJETA
6243

Powered by Blogger.ba